FOR SALE: Sally vom Hammelsbacher Hof 2018-07-05T09:12:16+00:00
Ingrid vom Hammelsbacher Hof, IPO3, KKL (SZ 2293702) 2018-05-08T09:24:03+00:00
V Zenia vom Grafenbrunn, IPO1 (SZ 2303623) 2018-05-08T09:24:08+00:00
V2 Nadja zum Turmacker, IPO1, KKL (SZ 2284619) 2018-05-08T09:24:08+00:00
V7 Paloma von der Burg Haidstein, IPO1, KKL (SZ 2295344) 2018-05-08T09:24:08+00:00
SG2 Lara vom Grafenwald (SZ 2300793), IPO1 2018-05-08T09:24:10+00:00
V4 Daphne vom Grafenwald (SZ 2266027), IPO1, KKL For Life 2018-05-08T09:24:11+00:00
V4 Cora vom Helfer Land (SZ 2279358), IPO1, KKL 2018-05-08T09:24:12+00:00
V5 Cuba von der Piste Trophe (SZ 2291377), IPO1, KKL 2018-05-08T09:24:12+00:00
V1 Dany vom Huhnegrab (SZ 2285578), IPO1, KKL for Life 2018-05-08T09:24:12+00:00